Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2018.gada 18.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.528 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā”.

 

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Kaugurciemā, kvartālā starp Kapteiņa Zolta ielu, Kaugurciema ielu un kāpu teritoriju.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorija (JC11), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, ķīmiskā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt esošo ēku pārbūves iespējas vai esošo ēku (-as) nojaukšanas un jaunas apbūves izvietošanas iespējas zemesgabalā, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Jauktas centra apbūves teritorija (JC11), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai. Sarkano līniju robežās ēku pārbūve nav pieļaujama. Jaunu ēku būvniecība atļauta tikai zemesgabala robežās.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.