Jūrmalas domes 18. janvāra sēdē kopumā tika skatīti gandrīz 50 jautājumi: precizēts Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums, atbalstīta jaunu projektu uzsākšana izglītības un infrastruktūras jomā, skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, kā arī citi.

image

Dažādos Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu

Deputāti atbalstīja projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pielsētas ekonomiskajau specializācijai" pieteikšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektu konkursā.

Projekta mērķis ir dažādot Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu un palielināt privāto investīciju apjomu, izveidojot Ūdenstūrisma pakalpojumu centru Straumes ielā 1a atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020. gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

Projektā paredzēts pārbūvēt ēku Straumes ielā 1a, 1. stāvā un pagrabstāvā izveidojot nomas telpas komersantiem, kā arī labiekārtot ēkai piegulošo teritoriju un atjaunot autostāvvietas.

Plānots, ka divi līdz trīs komersanti gūs labumu no izveidotās infrastruktūras, kas nodrošinās aptuveni 13 darba vietu.

Savukārt, izbūvējot ēkas 2. stāvu, ar telpām pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Jūrmalas ostas pārvalde un Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. jūlijam.

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 2 654 800 eiro, kur no attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85% un nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15%. Neattiecināmās izmaksas plānotas 991 320 eiro apjomā, kas tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

 

Aizsargās kāpas no erozijas

Projekts “Rīgas jūras līča piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana un  apsaimniekošana un jūras krasta erozijas mazināšanas pasākumi Jūrmalas pilsētā” tiks īstenots, lai uzturētu dabas tūrisma objektus Jūrmalas piekrastē – saglabātu bioloģisko daudzveidību un uzlabotu aizsargājamo biotopu kvalitāti, savukārt, nostiprinot Jūrmalas piekrastes kāpas, tiks aizkavēts krasta erozijas process, kā arī veicināta Zilā karoga programmas kritēriju nodrošināšana.

Projekts tiks īstenots no 2018. gada maija līdz 2019. gada aprīlim. Plānotās projekta izmaksas ir 55 000 eiro, kur 90% ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums un 10% ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Pilnveidos pludmales infrastruktūru

Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu konkursā ar projektu “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā”.

Īstenojot projektu, tiks labiekārtotas publiskās piekļuves vietas pludmalei, pielāgojot pludmales infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī ar Zilo karogu godalgoto peldvietu robežās pie pludmales noejām tiks uzstādīti specializēti konteineri, tādējādi risinot aktuālo problēmu par atkritumu, īpaši izsmēķu, daudzumu pludmalē.

Projekts tā apstiprināšanas gadījumā tiks īstenots no 2018. gada maija līdz 2019. gada aprīlim.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 55 000 eiro, no kurām 90% būtu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums un 10% – Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Jaunieši apgūs ekskursiju vadīšanas prasmes

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs īstenos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektu “Jaunie gidi” partnerībā ar sadraudzības pilsētām Teračinu Itālijā un Kabūru Francijā.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un jaunu kompetenču apguvi, gūstot praktiskas iemaņas ekskursiju plānu izstrādē un ekskursiju vadīšanā. Pēc mācību beigām jaunieši varēs turpināt iegūt izglītību vai rast darba iespējas tūrisma jomā vietējā pašvaldībā.

Projekts tiks īstenots no 1. februāra līdz 31. oktobrim. Projekta izmaksas 100% apmērā finansē Eiropas Savienības Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Pilnveidos darbu ar sociāli atstumtiem jauniešiem

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs sadarbībā ar projekta koordinatoru Latvijā – biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” – piedalīsies projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros”.

Projekta laikā tiks izstrādātas rekomendācijas jauniešu centru sociālās iekļaušanas stratēģiskajām programmām, pilnveidota darbā ar jauniešiem iesaistīto izpratne par sociālās iekļaušanas jautājumiem, attīstītas jaunatnes darbinieku kompetences, kā arī iepazīti jauniešu centru labās prakses piemēri Slovēnijā, Igaunijā un Vācijā.

Projekts tiks īstenots no 2018. gada 1. februāra līdz 2019. gada 30. septembrim.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Bulduru prospektā 150 un Jomas ielā 57. Deputāti neiebilda būvju nojaukšanai. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, un Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 15. februārī.