Līdz 27.aprīlim aicinām rakstveidā iesniegt priekšlikumus izmaiņām Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.

image
Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2018.gada 15.martā ir pieņemts lēmums Nr.122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”, līdz ar to apstiprinot darba uzdevumu un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju - Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu. Ar minēto lēmumu un darba uzdevumu  Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .
 
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
  • Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt nepieciešamās izmaiņas.
  • Veikt nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz pašvaldības interesēm teritoriju izmantošanā, tostarp, noteikt un attēlot degradētās teritorijas.
  • Veikt Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas integrētu teritorijas plānošanu, ietverot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas bez apbūves daļas izvērtējumu un risinājumus tās precizēšanai, ņemot vērā nacionālā līmeņa jūras un piekrastes telpiskās plānošanas dokumentus.
  • Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības attiecībā uz teritoriju funkcionālajām zonām un to atļauto izmantošanu, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem, veikt izmaiņas, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences, kā arī kopīpašuma tiesisko regulējumu.
  • Izskatīt un veikt nepieciešamos grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, vērtējot to atbilstību Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010.– 2030.gadam un salāgojot ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu, nozaru politikas plānošanas dokumentiem un tematiskajiem plānojumiem.

 

Līdz 2018. gada 27. aprīlim aicinām rakstveidā iesniegt priekšlikumus, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi:

  • Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5 Jūrmalā, LV-2015,
  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.