Jūrmalas domes sēdē 26. aprīlī tika skatīti vairāk nekā 70 jautājumi: atbalstīta jaunu projektu uzsākšana infrastruktūras un izglītības jomā, apstiprināta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas kārtība, skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un citi.

image
Attēla autors: Indra Kalvāne

Palielinās atbalstu par izglītošanu privātajās pirmsskolas iestādēs

Deputāti nolēma grozīt saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”. Šogad Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra līdz četru gadu vecumam tiks palielināts par 22,89 eiro un būs 258,73 eiro mēnesī, savukārt par obligātā izglītības vecuma bērnu izglītošanu palielināsies par 19,75 eiro un būs 196,34 eiro mēnesī.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Piešķirs pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. Pabalstu varēs saņemt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, kuram ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība un kurš vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas savu pamata dzīvesvietu ir deklarējis Jūrmalā. Pabalstu 100 eiro kalendārajā gadā piešķirs bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību un iesniedzot iesniegumu. Par 2018. gadu pabalstu izmaksās novembrī, turpmāk – katru gadu aprīlī.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Pilnveidos nodarbināto profesionālo kompetenci

Deputāti atbalstīja Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēta projekta “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektā tiks iesaistīti nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tostarp ar zemu izglītības līmeni, prioritāri atbalstot sociālā riska grupu nodarbinātos, arī vecumā virs 45 gadiem, bēgļus un personas ar alternatīvo statusu.

Jūrmalas pilsētas dome apkopos informāciju par mācību piedāvājumu un vajadzībām, kā arī nodrošinās mērķa grupas piesaisti un informēšanu.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta vadošais partneris ir Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta attiecināmās izmaksas par periodu līdz 2018. gada 31. decembrim ir 942 eiro, kas 100% apmērā tiek finansēts no Valsts izglītības attīstības aģentūras budžeta, kur ESF finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums – 15 procenti. Turpmākajos gados projekta izmaksas tiks noteiktas atbilstoši pieprasījumam.

 

Veicinās pakalpojumu pieejamību e-vidē

Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” īstenošanā partnerībā ar projekta vadošo partneri Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru.

Projekta mērķis ir nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus – nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot iesniegt tos atkārtoti. Integrējot pašvaldības informācijas sistēmu ar valsts informācijas sistēmu un izmantojot centralizētu pašvaldību platformu, kā arī nodrošinot jaunu e-pakalpojumu ieviešanu, iedzīvotājiem tiks mazināts administratīvais slogs.

Projektu plānots īstenot ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 500 000 eiro, no tām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un 15% – valsts budžeta dotācija. Jūrmalas pilsētas dome projektā piedalās kā sadarbības partneris – faktiskais labuma guvējs, un tās līdzfinansējums projekta aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešams.

 

Izstrādās viedā apgaismojuma risinājumus

Deputāti atbalstīja Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atklātajā projektu konkursā “Energoefektivitāte” ar projekta iesniegumu “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē” partnerībā ar projekta vadošo partneri Hamburgas pilsētu (Vācija); projektā iesaistījušās arī Igaunijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas pašvaldības un uzņēmumi.

Projekta mērķis ir radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tostarp Jūrmalas pilsētai. Projektā plānots atjaunot Jomas ielas apgaismojuma līniju 1110 metru garumā, nomainot 109 gaismekļus pret energoefektīviem, kā arī izstrādāt plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai citās ielās.

Projektu paredzēts īstenot no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 3 000 000 eiro, kur Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta izmaksas ir 159 050 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 85% un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 15%.

 

Paaugstinās siltumavotu efektivitāti

SIA “Jūrmalas siltums” īstenos projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”. Projekta gaitā tiks izbūvēta jauna katlumāja Dubultos, kurā būs ar šķeldu kurināms ūdens sildāmais katls.

Projekts tiks īstenots ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 835 500 eiro, no tām attiecināmo izmaksu summa – 657 800 eiro, kur Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 40% un SIA “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 60%. Neattiecināmās izmaksas 177 700 eiro apjomā segs SIA “Jūrmalas siltums”.

Savukārt, īstenojot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā”, “Jūrmalas siltums” paaugstinās centralizētās siltumapgādes efektivitāti Kauguros, samazinot siltumenerģijas zudumus, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus. Projekta laikā tiks rekonstruēti siltumtīkli 8 085 metru garumā.

Projekts tiks pabeigts ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 149 600 eiro, no tiem attiecināmo izmaksu summa – 5 908 800 eiro, kur Kohēzijas fonda finansējums ir 40% un SIA “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 60%. Neattiecināmās izmaksas 1 240 850 eiro apjomā segs “Jūrmalas siltums”.

 

Motivēs skolēnus nepamest mācības

Izglītības kvalitātes valsts dienests, īstenojot ESF projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, aicinājis pašvaldības, tostarp Jūrmalas pilsētas domi, iesaistīties projektā, kura mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projektā iesaistīto skolu – Vaivaru pamatskolas, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas un Slokas pamatskolas – skolēni tiks motivēti mācībām: tiks sniegtas individuālas un grupu konsultācijas, tādējādi samazinot risku, ka izglītojamie varētu priekšlaicīgi pārtraukt izglītības apguvi.

Projekts tiks īstenots no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir gandrīz 40 000 000 eiro, kas 100% apmērā ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums, kur ESF finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums – 15%. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai paredzētais finansējums projektā tiks plānots atbilstoši izstrādātajam pasākumu plānam un proporcionāli izglītojamo skaitam.

 

Apgūs metodes darbam ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas

Vaivaru pamatskola kā vadošais partneris realizēs Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektu “Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” partnerībā ar Catbasi pamatskolu Turcijā, Otocacas vidusskolu Horvātijā un Gospičas arodskolu Bulgārijā.

Projekta gaitā tiks izstrādātas un ieviestas darba metodes skolas personāla profesionālajai izaugsmei, lai pēc iespējas produktīvāk strādātu ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas, kā arī tiks rīkots seminārs Jūrmalas izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem.

Projekts tiks īstenots no 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.

Vaivaru pamatskolas kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas ir 42 000 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Lielupes pamatskola sadarbosies ar Itāliju

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola piedalīsies Eiropas Savienības “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā darba starpniecību” sadarbībā ar projekta partneri – Associazione inco interculturalita & comunicazione (Itālija).

Lielupes pamatskola uzņems divus Eiropas Brīvprātīgā darba kustības pārstāvjus no Itālijas, kas skolā veicinās starpkultūru pieredzes apgūšanu un neformālās izglītības attīstību. Projekts notiks Jūrmalā un citviet, piemēram, organizējot pārgājienus, nometnes vai apmācības.

Projekta tiks īstenots no 2018. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. jūlijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 14 500 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Atļauj nojaukt būves

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Mūzikas ielā 7 un Sūnu ielā 10a. Deputāti neiebilda būvju nojaukšanai. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, un Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 24. maijā.