Jūrmalas pilsēta un tās apkārtne ir bagāta ar dabas resursiem, tostarp īpaši aizsargājamiem biotopiem, un pēdējos gados arvien pieaug cilvēku vēlme tos iepazīt, kā arī interese par ekotūrismu.

image
Attēla autors: Artis Veigurs

Pilsētas teritorijā atrodas dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”, kuru Jūrmalā veido sešas atsevišķas teritorijas pie Lielupes; to kopējā platība ir 277 hektāri. Lēmumu par dabas lieguma apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas dome pieņēma 2001. gadā, 2004. gadā teritorijai noteikts valsts nozīmes dabas lieguma statuss. Dabas liegumā ir sastopami Latvijā ļoti retu un izzūdošu pļavu veidi, īpaši aizsargājamas augu un putnu sugas. Liegums iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”.

 

Palieņu pļavas ir iecienījuši atpūtnieki, dabas vērotāji un makšķernieki. Jāatzīst, ka pļavu apmeklētāju attieksme pret vidi lielākoties ir atbildīga, tomēr novērota arī nepieņemama rīcība. Tāpēc koordinēta piekļuve ir viens no veidiem, kā iepazīstināt ar unikālajām dabas vērtībām un tās pasargāt.

 

Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošana un dabas tūrisma infrastruktūras attīstība kā viena no pašvaldības aktivitātēm noteikta Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020. gadam. 7. marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par dabas izziņas un pastaigu taku un skatu platformu izveidi Lielupes grīvas pļavās. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020. gadam plānoto, komitejā nolēma atbalstīt infrastruktūras izveidi dabas liegumā, izņemot pastaigu takas ierīkošanu III teritorijā (Majori–Dzintari), pret ko bija saņemti iedzīvotāju grupas iebildumi.

 

Pašvaldība plāno labiekārtot atsevišķas teritorijas dabas liegumā, izveidojot dabas izziņas un pastaigu takas un skatu platformu. Takas veidos iedzīvotāju un tūristu jau iestaigātās vietās. Piemēram, šobrīd tāda ir lieguma teritorijā Dubultu pļavās aptuveni 440 metru garumā gar atteku. Dabas lieguma labiekārtojumam tiks paredzēti labākie, videi draudzīgākie risinājumi, piemēram, taku segumam tiks izvēlēti dabiski materiāli – grants segums vai koka laipas. Tāpat plānots iekārtot skatu platformu, atjaunot stendus, kur izvietota informācija par dabas liegumu, kā arī apmeklētāju pieejamībai lielākā platībā visā dabas lieguma teritorijā tiks nopļautas pļavas un niedrāji. Līdz ar Lielupes grīvas pļavu infrastruktūras labiekārtojumu Jūrmalā būs jauns dabas tūrisma objekts, kas piesaistīs pastaigu cienītājus un ekotūristus.

 

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada budžetā ir piešķirts finansējums Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošanai. Lai saglabātu augu sugu daudzveidību, pašvaldība visās lieguma teritorijās nodrošina pļavu un niedrāju pļaušanu, krūmu ciršanu, kas ir vajadzīgs, lai saglabātu palienēm raksturīgo ainavu, meliorācijas grāvju tīrīšanu un caurteku izbūvi, tāpat izmesto sadzīves atkritumu savākšanu.

 

Atgādinām, ka dabas liegumā nedrīkst pārvietoties ar motorizētu tehniku, augus nedrīkst plūkt un rakt, stendi ir izvietoti apmeklētāju informēšanai, un to bojāšana nav pieļaujama. Aicinām atpūtniekus, makšķerniekus un ceļotājus sadzīves atkritumus ievietot atkritumu urnās, par augiem priecāties, tos aplūkot un fotografēt, bet neplūkt, un suņus vest pavadā. Saudzēsim šo unikālo dabas liegumu, tā ir viena no Jūrmalas dabas vērtībām!