Pētījuma dati: 86% iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīves kvalitāti Jūrmalā
Publicēts: ceturtdiena, 24.janvāris, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā, novērtējot dzīves vidi un pakalpojumu pieejamību, 86% jūrmalnieku norādījuši, ka viņi ir apmierināti ar dzīvi Jūrmalā; 88% pilsētas iedzīvotāju tuvāko piecu gadu laikā neplāno pārcelties uz dzīvi citur. 

 

Savukārt 60% no aptaujātajiem iedzīvotājiem pozitīvi vērtējuši Jūrmalas pilsētas domes darbu, līdz ar to 2018. gadā ir sasniegts augstākais vērtējuma indekss kopš 2009. gada, un tas parāda pārliecinošu pozitīvā vērtējuma dinamiku.

 

Jūrmalas pašvaldības darba vērtējums ar katru gadu stabili uzlabojas: 2009. gadā pozitīvs vērtējums bija 13,5% aptaujāto, negatīvs – 63,1%; savukārt 2018. gadā pašvaldības darbu pozitīvi vērtējuši 60% jūrmalnieku, ar domes darbu nebija apmierināts 21% aptaujāto.

 

2018. gadā iedzīvotāji visatzinīgāk vērtējuši pašvaldības darbu tādās jomās kā kultūras dzīve pilsētā, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumi, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana.

 

2013., 2014., 2016. un 2018. gadā veikto pētījumu rezultātu salīdzinājums liecina, ka augstāks vērtējums nekā iepriekš ir tādām jomām kā kultūras dzīve pilsētā, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, teritorijas labiekārtošana un tīrība, sabiedriskā kārtība un drošība, komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, siltumapgādes nodrošināšana, ielu un ietvju uzturēšana un remonts, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana, uzņēmējdarbības sekmēšana un bezdarba mazināšana.

 

Par pašvaldības labi padarītajiem darbiem aptaujātie iedzīvotāji visbiežāk nosaukuši paveikto, kas saistīts ar pilsētas labiekārtošanu (38% aptaujāto), minot ielu sakārtošanu, bērnu rotaļlaukumu ierīkošanu un uzturēšanu, pilsētas tīrību un sakoptību, arī ielu tīrību ziemā, pilsētas apgaismojuma uzlabošanu un apzaļumošanu.

 

Atzinīgi vērtēta arī sociālā joma (34% aptaujāto). Kā ļoti nozīmīgu pašvaldības atbalstu iedzīvotāji novērtējuši bezmaksas sabiedrisko transportu visiem jūrmalniekiem (80% aptaujāto), atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim zemei 90 % apmērā (76%), brīvpusdienas visiem bērnudārzu audzēkņiem un skolēniem līdz 12. klasei (73%) un pabalstu visiem Jūrmalas senioriem 50 eiro apmērā veselības veicināšanai – zālēm un ārsta apmeklējumiem (74%).

 

Tāpat pozitīvi vērtēts arī pašvaldības paveiktais kultūras jomā (15% aptaujāto): 2018. gadā  izveidots Dubultu Kultūras kvartāls, sākta Mellužu estrādes atjaunošana, rīkoti daudzveidīgi pilsētas svētki un atpūtas pasākumi jūrmalniekiem un pilsētas viesiem, tostarp kultūras pasākumi bērniem. Atpūtas vietu uzturēšanā atzinīgi novērtēts izveidotais Gaismas parks Dzintaru mežaparkā un pašvaldības darbs pludmales un peldvietu labiekārtošanā.

Pilsētas labiekārtošanas vērtējums salīdzinājumā ar 2016. gada pētījuma datiem ir uzlabojies, tomēr, vaicāti par aktuālākajām problēmām pilsētā, jūrmalnieki norāda uz nepieciešamību uzlabot ielu un ceļu stāvokli (48% aptaujāto). Ielu un ceļu atjaunošana šogad ir būtiska prioritāte – Jūrmalas pašvaldības šāgada budžetā pilsētas ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanā plānots ieguldīt kopumā 8 miljonus eiro ielu asfalta seguma kapitālajam remontam, ietvju izbūvei un atjaunošanai, gājēju celiņu atjaunošanai, seguma atjaunošanai daudzdzīvokļu namu pagalmos, grantēto ielu asfaltēšanai, autostāvvietu izbūvei un veloceļu tīkla attīstībai.

 

Aptaujātie jūrmalnieki (15%) norādījuši arī uz nepieciešamību risināt komunālo pakalpojumu problēmas, samazinot komunālos maksājumus, uzlabojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un samazinot apkures tarifus.

 

Visbiežāk atzinīgi vērtētās pašvaldības iestādes vai struktūrvienības ir SIA „Dzintaru koncertzāle”, Jūrmalas pašvaldības policija, SIA „Jūrmalas slimnīca”, pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs” un Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centri. 2014., 2016. un 2018. gadā veikto aptauju datu salīdzinājums liecina, ka šogad augstāki vērtējumu indeksi bijuši Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem un Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam.

 

Ar iedzīvotāju līdzdalības iespējām Jūrmalas pilsētas domes lēmumu pieņemšanā (piedalīšanās publiskajās apspriešanās, iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs, darba grupās u.c.) kopumā apmierināti bija 32% iedzīvotāju. Aptaujas dati rāda, ka jūrmalnieku interese iesaistīties pašvaldības darbā ir samērā zema – tikai 10% aptaujāto ir piedalījušies kādā no sabiedriskajām apspriešanām, 7% apmeklējuši domes sēdes, 5% aptaujāto jūrmalnieku bijuši uz tikšanos ar domes priekšsēdētāju vai deputātiem un 19% apmeklējuši pašvaldības speciālistus viņu pieņemšanas laikā.

 

Aptauju pašvaldība veic, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un vērtējumu tādās jūrmalniekiem būtiskās jomās kā pilsētas apsaimniekošana un labiekārtošana, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšana, sabiedrības līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā pašvaldībā un citās pilsētas dzīves norisēs.

 

Ar aptaujas rezultātiem detalizēti var iepazīties mājaslapas sadaļā Pētījumi. Jūrmalas iedzīvotāju aptauju, veicot tiešas intervijas dzīvesvietās, veica  pētījumu centrs SKDS no 2018. gada 10. novembra līdz 5. decembrim. Aptaujā piedalījās 601 Jūrmalas pastāvīgais iedzīvotājs vecumā no 17 līdz 75 gadiem. 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE