Ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem un nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts/a Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks/ce, tad iesaisties projektā "Proti un dari!"!

image

Vai esi situācijā, kad nezini, pa kuru dzīves ceļu tālāk iet? Varbūt Tev ir kādas prasmes, kuras nepieciešams pilnveidot pirms "iziešanas uz lielās skatuves" vai, iespējams, Tev padomā ir trīs profesijas, no kurām nevari izvēlēties to īsto un vienīgo?

 

Ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts/a Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks/ce, tad iesaisties projektā "Proti un dari!"!

 

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajos procesos, par pamatu ņemot katra jaunieša nepārspējamo un neatkārtojamo individualitāti.

 

Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks izstrādāta individuāla pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti par projekta līdzekļiem tiek nodrošināts divu līdz deviņu mēnešu ilgā laika periodā. ​

 

Programma var ietvert:

  • regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundu mēnesī);
  • neformālās, formālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes (manikīra kursi, auto apmācības kursi, ēst gatavošana u.c.);
  • speciālistu konsultācijas (karjeras konsultants u.c.) ;
  • dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
  • brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);
  • iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

 

Projektu koordinē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, vairāk informācijas:  jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari 

 

Interesentus lūdzam rakstīt uz e-pastu: jurmalas.protiundari@gmail.com vai sazināties ar projekta koordinatori Kristu Japinu pa tālr. 28744924.

 

Projekts norisinās Eiropas Savienības fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos „Jauniešu garantija” ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018.gada decembrim.